วางระบบ HAL-Q ครัวสายการบิน

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) นำโดยรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมฮาลาล ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายอิรฟัน แวหะมะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ นายอาณัติ มะติมุ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวอชิรญาณ์ ยะรังวงษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เลขานุการ) ได้เข้าดำเนินการอบรม (Training) ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ณ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด และบริษัท ครัวการบินดอนเมือง จำกัด ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก Mr. Mohammad Farran ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ทีมผู้บริหารและฝ่ายประกันคุณภาพ

โดยได้มีการอบรมในช่วงเช้า หัวข้อเรื่อง “การจัดเตรียมอาหารฮาลาลและอาหารพิเศษครัวการบิน” บรรยายโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฮาลาล การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการจัดเตรียมเมนูอาหารพิเศษสำหรับสายการบิน และในช่วงบ่ายได้มีอบรม หัวข้อเรื่อง “ระบบบริหารจัดการเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์และบริการ (ระบบ HAL-Q)” บรรยายโดย นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมฝึกปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

ซึ่งมาตรฐาน HAL-Q เป็นแนวทางพื้นฐานของการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมถึงการควบคุมการผลิตตามขั้นตอนต่างๆ นับตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ กระบวนการการผลิตและการเก็บรักษา และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยเน้นในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร และความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 

บริษัทครัวการบินกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) เข้าขอบข่ายเป็นครัวผลิตและจัดเตรียมอาหารสำหรับสายการบิน (Business Partner) มากกว่า 34 สายการบิน เช่น Bangkok Airway, Emirates, Airasia, Turkish Airlines etc. มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 400 คน และพนักงานมุสลิม 33 คน ซึ่งมีกำลังการผลิต 35,000 มื้ออาหารต่อวัน

ซึ่งในลำดับถัดไป เป็นการดำเนินการให้คำปรึกษา ช่วงที่ 3 ของระบบ HAL-Q ต่อไป

Message us