ติดต่อเรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขติดต่อ

โทร.02-2181053 – 4
Fax. 02-2181105

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.

หมายเลขติดต่อภายใน

งานเลขานุการ
โทร. 02-218 1053 – 4 ต่อ 219

งานบริการทางห้องปฏิบัติการ
โทร. 02-218 1053 – 4 ต่อ 116
และ 02-218 4189

งานวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 02-218 1053 – 4 ต่อ 402

งานบริการหน่วยงานภายนอก (HAL-Q)
โทร. 02-218 1053 – 4 ต่อ 238

การเงิน บัญชี และพัสดุ
โทร. 02-218 1053 – 4 ต่อ 245, 224, 225

สารบรรณ
โทร. 02-218 1053 – 4 ต่อ 201

งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โทร. 02-218 1053 – 4 ต่อ 217

ติดต่อสำนักงานสาขา

สำนักงานปัตตานี
โทร. 073-333-604 (ฝ่ายบริหาร)
073-334-814 (ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย)
FAX 073-333-602

สำนักงานเชียงใหม่
โทร. 053-280-815 FAX 053-280-816

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล สำนักงานนครนายก
โทร. 037-349-220

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
โทร 02-218-1053 ต่อ 403

บริษัท ซียู ฮาลาล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ติดต่อซื้อสบู่ดิน)
โทร 02-218-1054 ต่อ 226

Message us