งานคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม

งานคุ้มครองผู้บริโภค

การใช้เทคโนโลยีด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเริ่มต้นจากแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมในปี พ.ศ.2537 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานับแต่นั้น


การเป็นที่ปรึกษา/ผู้ตรวจฮาลาล

 • เข้าใจกฎหมายอิสลาม (ชารีอะห์) อย่างถ่องแท้
 • เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกอฎี
 • เข้าใจกระบวนการผลิตของโรงงาน/สถานที่ผลิต
 • รู้จักวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • รู้จักกระบวนการตรวจสอบ/ทวนสอบ

การเป็นที่ปรึกษา/ผู้ตรวจฮาลาล

 • ต้องเป็นไปตามอำนาจที่มีตามกฎหมาย
 • เลือกกำหนดเฉพาะสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ หากตรวจสอบไม่ได้อาจใช้วิธีอนุโลมและติดตามตรวจภายหลัง (Post Marketing)
 • ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้
 • ยึดผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค (เกณฑ์/บทลงโทษ)

สิ่งที่คณะกรรมการควรทราบ

 • ประเด็นการกำหนดความรับผิดหากเกิดความเสียหาย (Liability)  –  การรับรองฮาลาลในทางกฎหมาย หมายถึง ความรับผิดเปลี่ยนมือจาก ผู้ผลิตมายังกรรมการอิสลาม ในทางศาสนาหมายถึงการเป็นกอฎี
 • พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. … (Product Liability Act) หรือกฎหมายพีแอล หากประกาศใช้ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งจะอยู่ที่คณะกรรมการอิสลาม

แก้ปัญหาโดยเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการตรวจรับรองฮาลาล กอฎี : ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในวิทยาการ ด้านอิสลามศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้อื่นโดยยึดมั่นในหลักกฎหมายอิสลาม ไม่ยึดในความรู้สึกหรือความคิดของตนเองเป็นสำคัญ i-cias.com/e.o/qadi.htm


เรียนรู้และทำความเข้าใจผู้บริโภค

 • สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมถึงคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
 • สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
 • สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ
 • สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

หน้าที่ของผู้บริโภคยุคใหม่

 • เรียนรู้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองไทย
 • เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เก็บรายละเอียดของการซื้อสินค้าและใช้บริการ
 • แยก “ความต้องการ” และ “ความจำเป็น”
 • บริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
 • ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริโภคในอนาคตจะเต็มไปด้วยคุณภาพ เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาให้ได้” 


ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฮาลาล

 • ฮาลาลคืออาหาร
 • อาหารฮาลาลคืออาหารสำหรับมุสลิม
 • อาหารมุสลิมคืออาหารอาหรับ/อินเดีย
 • กล่าวถึงมุสลิมนึกถึงอาหรับ
 • ตลาดอาหารฮาลาลคือตลาดโลกมุสลิม

ประชากรมุสลิมโลก

%
ประชากรมุสลิมโลก : 1,800 ล้านคน
%
อาหรับ : 310 ล้านคน
%
เอเชียใต้ : 471 ล้านคน
%
เอเชียกลาง/ตุรกี/อิหร่าน : 285 ล้านคน
%
เอเชียอาคเนย์ : 211 ล้านคน
%
จีน-เอเชียตะวันออก : 130 ล้านคน
%
อัฟริกา : 188 ล้านคน
%
อื่นๆ: 205 ล้านคน

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด

นับถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและห้องปฏิบัติการเครือข่ายทำการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในท้องตลาดไปแล้วกว่า 2,000 ชนิด 5,000 การวิเคราะห์ ทั้งนี้ไม่นับรวมตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบที่ส่งมาจากองค์กรคณะกรรมการอิสลามที่มีมากกว่า 500 ตัวอย่าง


อบรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2551 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจัดการอบรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล กระบี่ ภูเก็ต รวมถึงในต่างประเทศ  เช่น ประเทศอียิปต์ ประเทศมอร็อคโก ประเทศจอร์แดน รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 9,000 คน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว จะมีการบรรยายให้ความรู้ต่างๆโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ มีการสาธิตการตรวจวเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการจัดนิทรรศการและแนะนำโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งรายละเอียดในการอบรมที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

Message us