SPHERE

ระบบแลกเปลี่ยนทรัพยากรอิเล็คทรอนิคส์ด้านฮาลาล

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขนาดของตลาดอาหารฮาลาลโลก มีมูลค่าประมาณ 150,000–200,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลกและคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศมุสลิมมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 6.3 ระหว่างปี 2013-2018  ซึ่งเศรษฐกิจฮาลาลแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ อาหาร การท่องเที่ยว
และการเงิน

ประเทศไทยมีการตื่นตัวมากเรื่องการผลิตและการบริการฮาลาลในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดปัจจัยหลายประการที่ผลักดันในการผลิต การแปรรูป และการส่งออกสินค้าฮาลาล ได้แก่ การขาดข้อมูลห่วงโซ่อุปทานด้านฮาลาล (Halal supply chain) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน, การขาดข้อมูลด้านการวางระบบและการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานรับรองให้มีประสิทธิภาพ จึงทำให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากร    อิเล็คทรอนิคส์ด้านฮาลาล (System Protocol for Halal Electronic Resources Exchange หรือ SPHERE) เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดฮาลาลภูมิภาค IMT-GT, GMS และอาเซียน  โดยมาตรฐาน SPHERE   จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ


ระบบที่ถูกพัฒนา

Halalthai.com

เว็บไซต์ www.halalthai.com เป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงานต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสินค้า ตามกระบวนการฮาลาลเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้องและสะดวก

H4E Application

ระบบค้นหารสารปรุงแต่งอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแอปพลิเคชันแสดงสถานะวัตถุเจือปนในอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยได้ศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่การค้นคว้าตำราต่างๆ ไปจนถึงสัมภาษณ์นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการตรวจสอบและได้แบ่งหมวดหมู่ของวัตถุดิบตามสถานะฮาลาล โดยสามารถค้นหาผ่านทาง เว็บแอพพลิเคชั่น และสำหรับคณะผู้ตรวจสอบ สามารถใช้โมบายแอพพลิเคชั่นชื่อ H4E App ในการค้นหาสารปรุงแต่งอาหาร และบันทึกข้อมูลเพื่อแบ่งปันให้ทีมได้

Halal Certification System

Halal Certification System ระบบยื่นคำขอรับรองฮาลาล ผู้ผลิตสินค้าเรียนรู้กระบวนการรับรองและขอใช้เครื่องหมาย ,ยื่นคำขอรับรองฮาลาลและตรวจสอบผลการยื่นคำขอได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากระบบยังช่วยทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรอง

Auditor Checklist System

ระบบตรวจประเมินและรับรองฮาลาล สำหรับคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ โมบายแอปพลิเคชันชื่อ Auditor Checklist System (ระบบตรวจประเมินและรับรองฮาลาล) ที่ช่วยในงานตรวจสอบเอกสารและข้อมูลในการยื่นคำขอรับรองฮาลาล ในแบบที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกำหนดรูปแบบเฉพาะ  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ผลิตที่มีหลากหลาย เพื่อสามารถนำผลการตรวจของแต่ละท่านมาสรุปผลการตรวจประเมินได้สะดวกและรวดเร็ว

Halal Ingredient System

ระบบค้นหาส่วนประกอบอาหารฮาลาล ใช้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาล และผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานให้สามารถใช้ได้ถูกตามหลักของศาสนาอิสลามและใช้งานได้สะดวกโดยสามารถใช้งานผ่านทั้งแท๊บเล็ตและคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกสบายกับผู้ใช้ในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวมุสลิมต่อไป

Auditor Assistant

ระบบผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและรับรองฮาลาล สำหรับคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบโมบายแอปพลิเคชั่นชื่อ Auditor Assistant (ระบบผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและรับรองฮาลาล) ที่ช่วยในงานตรวจประเมินและรับรองฮาลาล ในแบบที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกำหนดรูปแบบเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ผลิตที่มีหลากหลาย เพื่อสามารถนำผลการตรวจของแต่ละท่านมาสรุปผลการตรวจประเมินได้สะดวกและรวดเร็ว

H-Apps

Halal Application หรือ H-Apps เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมแอปพลิดเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับด้านฮาลาลในประเทศไทย ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานอ่านข่าวสารและองค์ความรู้อัพเดตล่าสุด รวมถึงบริการด้านฮาลาลอื่นๆอีกมากมาย

Halal Scan Application

Halal Scan Application คือ แอปพลิเคชั่นที่ให้บริการการตรวจสอบสถานะการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลจากสนง. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้  โดยผู้ใช้งานสามารถใช้สมาร์ทโฟนของตนเองแสกนไปที่เครื่องหมายฮาลาลบนตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบสถานะการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์นั้นว่าเป็นอย่างไร ได้ง่าย ๆ ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่น Halal Scan มาพร้อมกับความสามารถอื่น ๆ ทั้งความสามารถในการตรวจสอบ สถานะฮาลาลของสารปรุงแต่งต่าง ๆ

เพียงใช้แอปพลิเคชันแสกนไปที่บริเวณที่มีรายละเอียดของสารปรุงแต่ง บนผลิตภัณฑ์, หมวดร้านอาหารฮาลาลที่แสดงร้านอาหารฮาลาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผู้ใช้งาน โดยแสดงผลออกมา ในรูปแบบแผนที่หรือ Augmented Reality ได้และหมวดที่ละหมาดที่แสดงสถานที่ละหมาดที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงผู้ใช้งาน, เข็มทิศแสดงทิศละหมาด พร้อมด้วยเวลาละหมาดและระบบแจ้งเตือนเวลาละหมาดแก่ผู้ใช้งาน ได้ง่าย ๆ โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SPHERE API

SPHERE API คือการสร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบและนักพัฒนาที่ต้องการข้อมูลฮาลาล  ภายใต้โครงการ “ระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรอิเล็คทรอนิคส์ด้านฮาลาล” โดยใช้ช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ ในปัจจุบันได้เปิดให้เข้าถึงข้อมูลฮาลาลในมิติต่างๆ มากกว่า 60 API

ตัวอย่างการใช้งาน

สินค้าและโรงงานที่ได้รับการรับรองฮาลาล (API-Halal Distributor & Factory) ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงรายละเอียดสินค้าที่ได้รับการรับรองฮาลาล เช่น ชื่อสินค้า / Barcode / รหัสการรับรองฮาลาล / ข้อมูลโรงงานผู้ผลิต / บริษัทผู้จัดจำหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเลือกการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ JSON Data หรือ HTML

ข้อมูลวัตถุดิบ/สารปรุงแต่งฮาลาลและผู้จัดจำหน่าย (API H-Number & Ingredient) ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงรายละเอียด H-Number ที่เกี่ยวข้อง เช่น E-Number / Additive Name / Halal Status / Additive Type / รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย โดยผู้ใช้สามารถเลือกการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ JSON Data หรือ HTML

ข้อมูลร้านอาหารฮาลาล (API-Halal Food & Restaurant) ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงรายละเอียดสถานที่เช่น ชื่อร้าน / ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ / ข้อมูลการติดต่อ / รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ / ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่  โดยผู้ใช้สามารถเลือกการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ JSON Data,  HTML หรือ Google Map

Message us