BIC HALAL KOREA เข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 – 11.00 น. BIC HALAL KOREA เข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ.) ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ และ ดร.นูรีซัน มะหะหมัด (นักวิจัย) ให้การต้อนรับ Dr. Young Soo JANG/ President of Pukyong National University และ Hyunwoo Kim, Ph.D. / Provost of International Affairs of Pukyong National University จาก BIC HALAL KOREA

BIC HALAL KOREA (Busan Indonesia Center) เป็นหน่วยงานรับรองฮาลาลเอกชนของอินโดนีเซียซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

ตามที่รัฐบาลอินโดนีเซียกำหนดให้ BPJPH การรับรองมาตรฐานฮาลาลเป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้าทั้งหมดจากต่างประเทศไปยังอินโดนีเซีย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ขณะนี้ BIC HALAL KOREA กำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบฮาลาลร่วมกับ PKNU (Pukyong National University) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ 

ด้วยเหตุนี้ Dr. Young Soo JANG และ Hyunwoo Kim, Ph.D. ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูการดำเนินงานด้านห้องปฏิบัตินิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป

Message us