โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบผู้บริหาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์
รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี

นางสาวมนฤดี เข็มทำ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
สำนักงานเชียงใหม่

ดร.พรพิมล มะหะหมัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมฮาลาล

ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล
ที่ปรึกษาผอ. ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริการวิชาการ
และวิจัย

ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ
ที่ปรึกษาผอ. ด้านห้องปฏิบัติการ
(งานบริการ)

ผศ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์
ที่ปรึกษาผอ. ด้านห้องปฏิบัติการ
(งานวิจัยและพัฒนา)

คณะทำงาน

สายวิชาการ

ดร.พรพิมล มะหะหมัด
นักวิจัย

ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์
นักวิจัย

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ
นักวิจัย

ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล
นักวิจัย

ดร.เกษิณี เกตุเลขา
นักวิจัย

นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวมาริสา มารแพ้
ผู้ช่วยนักวิจัย

ฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกิจบริหาร คลังและพัสดุ

นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร คลังและพัสดุ
จนท.วิเคราะห์(นโยบายและแผน)

นางสาวจัสมิน มณี
หัวหน้างานธุรการ สำนักงานกรุงเทพ
จนท.สนง.(บริหารงานทั่วไป)

นางสาวรดา นิมา
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
จนท.สนง. (การเงิน)

นางสาวอชิรญาณ์ ยะรังวงษ์
จนท.สนง. (บุคคล)

นางสาวชีรีน นิภารัตน์
จนท.สนง.บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณและพิธีการ)

นางสาวอรุณี เพ็ชร์วัฒนา
จนท.สนง. (พัสดุ)

นายนรฤทธิ์  ฮูเซ็น
จนท.บริการการศึกษา (คอมฯ)

นางสาวอินทิรา สุขสุโฉม
จนท.สนง. (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวนูรซาเฟีย มะแส
จนท.สนง. (บัญชี)

นางสาวตรึงตา ซารีมี
จนท.สนง.(บริหารงานทั่วไป)

นางสาวณัฐณิช นิโอ๊ะ
จนท.สนง.(ประชาสัมพันธ์)

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.พรพิมล มะหะหมัด

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี
หัวหน้างานบริการทางห้องปฏิบัติการ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวซูไนนี มาหะมะ
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นายอิรฟัน แวหะมะ
หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานกทม.
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวพัชญา เพชรเจริญ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวนารีญา วาเล๊าะ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายอาณกร เรืองปราชญ์
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นายอาณัติ มะติมุ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวสาวียะห์ กาโฮง
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวสุกัญญา โสอุดร
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาววิลา มูเนาวาเราะห์
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวต่วนยัสมีน แซแร
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล (HICOLEC)

ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมฮาลาล

นายสาริน เชาวสุธีรนนท์
จนท.บริการวิทยาศาสตร์

นางสาวเนตรนภา อ้นเต่า
จนท.บริการวิทยาศาสตร์

นางฟิรดาว บุญมาเลิศ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์

นางสาวซูไวบ๊ะ สุหลง
จนท.บริการวิทยาศาสตร์

นายฮาซัม เจะบากอ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานปัตตานี

นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ
หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานปัตตานี

นางสาวอาซีเยาะ ลาเตะ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายฮาบิลลาห์ จะปะกียา
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายอมีน มะหมัด
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวกุณฑิรา สาแล
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวอัสลินดา ระเด่นอาหมัด
จนท.สนง.(พัสดุ)

นางสาวซูฮัยรา มะเซ็ง
จนท.สนง. (การเงิน)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานเชียงใหม่

นายเรวัตร วงศ์เดอรี
หัวหน้าศูนย์ สำนักงานเชียงใหม่

นางสาวมาลาริน ศรีมูลคำ
หัวหน้างานธุรการ สำนักงานเชียงใหม่
จนท.สนง. (พัสดุ)

นางสาวชิตาพร ประทาน
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์
จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผอ.สถาบันมาตรฐานฯ

นายปรัชญา ฉิมวิเศษ
รอง ผอ.สถาบันมาตรฐานฯ

Message us