รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ร่วมงาน Jakarta Halal Festival 2023

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญ​เป็นวิทยากรบรรยาย​ในงาน Jakarta Halal Festival 2023 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566​ เวลา 11.00-12.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญ​เป็นวิทยากรบรรยายในงาน Seminar on Halal Industry หัวข้อเรื่อง Success story of Developing Halal Industry in Thailand ร่วมกับ President of MUSIAD Indonesia, Mr.Halit Kaymak 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการวิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ในประเทศ non-Muslim และนำเสนออนาคตการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการทวนสอบสภาพฮาลาลของสินค้าผ่านโครงข่าย Blockchain และ NFT ทั้งนี้หัวข้อดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก และมีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 60 คน

นอกจากนี้ผู้แทน ศวฮ. ได้แก่ ดร.เกษิณี เกตุเลขา นักวิจัย นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์​ และนางสาวอชิรญาณ์ ยะรังวงษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคล ยังได้จัดแสดงนิทรรศการ​นวัตกรรมฮาลาลด้านต่าง ๆ อาทิ อาหาร เครื่องสำอาง ชุดทดสอบสัตว์ต้องห้าม HAL-Q แอพพลิเคชัน Halal route เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์​การดำเนินงานของศูน​ย์​วิทยาศาสตร์​ฮาลาล ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างมากขึ้นในต่างประเทศ

Message us