Ministry of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับจุฬาฯ

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 – 16.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ H.E. Assoc. Prof. Hashem Dadashpour, Ph.D., Deputy Minister of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และทุนการศึกษา โดย ท่านอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับคณะฯ

ทั้งนี้ ผู้แทนฝ่ายวิจัยได้กล่าวแนะนำนิสิต C2F Postdoc จากอิหร่านที่เข้าร่วมต้อนรับ จากนั้น รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. ได้นำเสนอความเป็นมาและพันธกิจต่างๆ ของศวฮ. รวมถึงงานวิจัยและนวัตกรรมที่ศวฮ.พัฒนาขึ้น และ รศ.ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนองานวิจัยและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอิหร่านในงานวิจัยเกี่ยวกับ High-Energy Physics and Cosmology 

ทั้งสองฝ่าย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย การให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัย และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยจะเรียนเชิญมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยไปเยือนอิหร่านเพื่อศึกษาดูงาน และหลักสูตรการเรียนการสอน ต่อไปในอนาคต


Message us