กระทรวงศึกษาธิการ ซาอุฯ เข้าหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจุฬาฯ

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมให้การต้อนรับคณะ ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Naser Muhammad N Alaqeeli, Deputy Ministry for Research and Innovation, Ministry of Education และคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดย ท่านอธิการได้กล่าวต้อนรับคณะฯ จากนั้น รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. นำเสนอความเป็นมาและพันธกิจต่างๆ ของศวฮ. รวมถึงงานวิจัยและนวัตกรรมที่ศวฮ.พัฒนาขึ้น ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชมอย่างมากถึงกิจกรรมและความร่วมมือที่ศวฮ. ดำเนินการร่วมกับทางซาอุฯ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์ DNA กับ SFDA และการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในซาอุ ซึ่งเป็นที่กล่าวขานและชื่นชม 

จากนั้น ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดี ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม  และพันธกิจสากล ได้นำเสนอความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในซาอุฯ และ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ได้นำเสนองานวิจัยและหลักสูตรของคณะแพทย์ศาสตร์ และหารือความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างกัน 

ทั้งสองฝ่าย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแนวทางปฏิบัติและนโยบายในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย การให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัย และการพัฒนาโปรแกรม หลักสูตรการเรียนการสอน ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากซาอุฯ ได้เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 อาคารวิจัยจุฬาฯ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้อธิบายหลักการทำงาน และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการรับบริการด้านการตรวจวิเคราะห์สิ่งต้องห้ามและงานวิจัย ที่พัฒนาขึ้นและได้รางวัลในระดับนานาชาติ ซึ่งคณะฯ ให้ความสนใจห้องปฏิบัติการเป็นอย่างยิ่ง และประสงค์จะมีความร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในมหาวิทยาลัยของซาอุฯ ต่อไป


Message us