จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) ภายใต้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอิสลาม (Organization of Islamic Cooperation-OIC) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์อาหารให้กับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศแอฟริกา หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้คือ SMIIC ร่วมกับคณะกรรมการถาวรเพื่อความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministerial Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation – COMSTECH) อันเป็นผลจากปฏิญญาอะบูดาบี ในการประชุมผู้นำ OIC ครั้งที่ 2 ที่ให้พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศสมาชิกที่พัฒนาระดับต่ำ (The Least-Develped Countries – LDC) (ข้อ#32)

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศยูกานดา ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยนางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เข้าทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จัดโดย COMSTECH และ SMIIC ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสลามในยูกันดา จัดงานอบรม ณ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ The National Agriculture Research Organization (NARO) เมืองกาวันดา ประเทศยูกันดา ผู้เข้าร่วมอบรมมี 30 คน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ Uganda, Nigeria, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Cameroon, Mali, Côte d’Ivoire, Gambia, Senegal, Somalia, และ Benin โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศไทยรวมถึงการสาธิตให้เห็นถึงการดำเนินงานที่สามารถบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการมาตรฐานเข้ากับกระบวนการตรวจสอบรับรองทางศาสนา

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและตั้งใจอย่างดียิ่ง โดยมุ่งหวังที่จะนำเทคนิคไปใช้ในงานพัฒนาด้านมาตรฐานฮาลาลในประเทศของตนเอง พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ศวฮ. ที่ยกระดับถึงนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เรียกว่า HAFOLAB (Halal Forensic science Laboratory) กระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 และ ISO9001:2015 ได้รับการยกย่องอย่างมาก

ในตอนท้ายมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2022 จัดโดย ศวฮ. ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 นี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความสนใจเข้าร่วมจึงคาดหมายว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมจากทวีปแอฟริกามากขึ้น

Message us