ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวงประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด

วันที่ 12 มิถุนายน 2566

เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวงประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด

1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวงประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวงประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

3.ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวงประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ต่อพ่วงกับเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

Message us