ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ

วันที่ 21 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ 

1. จ้างเหมาบริการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขายผ่านทุก ช่องทางการสื่อสารให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพฮาลาลสู่ตลาดฮาลาลสากล จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

2. จ้างเหมาบริการพัฒนาผู้ประกอบการสุขภาพฮาลาลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของประเทศไทย จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

3. จ้างเหมาบริการพัฒนาเทคนิคทางการตลาดและพัฒนาแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพฮาลาลสู่ตลาดฮาลาลสากล จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

Message us