ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด

วันที่ 12 มิถุนายน 2566

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด

1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

3.ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas-Chromatograph-Mass Spectrometer,GC-MS-MS) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

Message us