ขอเชิญชวนร่วมกันประเมินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวน #พี่น้องผองเพื่อนของชาวจุฬาฯ ตั้งแต่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส่วนงาน/หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกันประเมินมหาวิทยาลัยผ่านแบบวัดการรับรู้ส่วน External 15 ข้อ ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2023 นี้เท่านั้นนะ

กดเลย! ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของจุฬาฯ
.
.
👉🏼 https://itas.nacc.go.th/go/eit/jehbio

Message us