เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 คณะจาก The Penang State Government  Devernment Delegations นำโดย YB Dato’ Haji Abdul Malik Kasim (Head Delegation) State Minister for Religious Affairs, Domestic Trade & Consumer Affairs cum Chairman of Halal Penang. และคณะอีก 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน   ฮาลาลในประเทศไทยและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับฮาลาล โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายจากคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการนำระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตอาหารฮาลาลระบบ HAL-Q มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฯ