เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาเลเซีย นำโดย Asscoc. Prof. Dr. Che Wan Jasimah จาก Department of Science and Technology Studies Faculty of Science, University of Malaya โดยเข้ามาทำการสัมภาษณ์เพื่อประกอบงานวิจัยและศึกษาโดยศึกษางานวิจัยในหัวข้อ “Innovation and Development of Halal in Selected ASEAN Countries”