เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาพร้อมคณาจารย์จากคณะการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (Fuculty of Hotel and Torism Management) จาก Universiti Teknologi MARA Kampus Puncak Alam เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการตลาดอาหารฮาลาลในประชาคมอาเซียน โดยมี อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารบุคคล ได้ทำการบรรยายให้ความรู้  และพาคณะเดินทางเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย