เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 -12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพจาก Universiti Selangor ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบันต่างๆ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในการเยี่ยมชมศูนย์ในครั้งนี้ คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม และทำการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มากขึ้น

dsc09706 dsc09708dsc09709 dsc09710dsc09716 dsc09717dsc09718 dsc09721