วันพฤหัสบดีที่ 4  กรกฎาคม  2556  Prof. Dr. Suyatno อธิการบดี Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, (UHAMKA) ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.จฬ.) โดยมีรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทั้งสองฝ่าย เพื่อมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาตลอดจนพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมฮาลาลและวิทยาศาสตร์ฮาลาลระหว่างสองสถาบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย

พิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Prof. Dr. Suyatno อธิการบดี ผู้แทนจาก Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA กับ     รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ.จฬ. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลระหว่างประเทศไทยกับประเทศมุสลิมให้กว้างขวางขึ้น ทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ส่งออกอาหาร ฮาลาลจากประเทศไทยที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างงานในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ นอกจากนี้ เกียรติยศและชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลจะได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น