Auditor Checklist System

ระบบตรวจประเมินและรับรองฮาลาล

Auditor Assistant

ระบบผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและรับรองฮาลาล

สำหรับคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ โมบายแอปพลิเคชั่นชื่อ Auditor Assistant  (ระบบผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและรับรอง      ฮาลาล) ที่ช่วยในงานตรวจประเมินและรับรองฮาลาลในแบบที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกำหนดรูปแบบเฉพาะ  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ผลิตที่มีหลากหลาย เพื่อสามารถนำผลการตรวจของแต่ละท่านมาสรุปผลการตรวจประเมินได้สะดวกและรวดเร็ว