API

SPHERE API

SPHERE API คือการสร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบและนักพัฒนาที่ต้องการข้อมูลฮาลาลภายใต้โครงการระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรอิเล็คทรอนิคส์ด้านฮาลาลโดยใช้ช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ ในปัจจุบันได้เปิดให้เข้าถึงข้อมูลฮาลาลในมิติต่างๆ มากกว่า 60 API 

สินค้าและโรงงานที่ได้รับการรับรองฮาลาล

(API-Halal Distributor & Factory)
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึง รายละเอียดสินค้า    ที่ได้รับการรับรองฮาลาล เช่น ชื่อสินค้า / Barcode / รหัสการรับรองฮาลาล / ข้อมูลโรงงานผู้ผลิต / บริษัทผู้จัดจำหน่าย  โดยผู้ใช้สามารถเลือกการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ  JSON Data หรือ HTML

ข้อมูลวัตถุดิบ/สารปรุงแต่งฮาลาลและ            ผู้จัดจำหน่าย

(API H-Number & Ingredient)
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึง รายละเอียด           H-Number ที่เกี่ยวข้อง เช่น E-Number / Additive Name / Halal Status / Additive Type / รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย  โดยผู้ใช้สามารถเลือกการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ  JSON Data หรือ HTML

ข้อมูลร้านอาหารฮาลาล

(API-Halal Food & Restaurant)
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึง รายละเอียดสถานที่ เช่น ชื่อร้าน / ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ / ข้อมูลการติดต่อ / รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ / ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่  โดยผู้ใช้สามารถเลือกการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ  JSON Data,  HTML หรือ Google Map