เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556  Bambang Cipto, Prof., Dr., MA Rector of Muhammadiyah University of Yogyakarta และคณะอีก7ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ซึ่ง Bambang Cipto, Prof., Dr., MA ให้ความสนใจเกี่ยวกับ

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นอย่างมาก