Rana Sultan Jaber Fakhroo Head, Central Food Laboratories Public Health Department และ  Najat Ali Hassan Kali  Senior Lab. Supervisor Public Health Dept. จากประเทศกาตาร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยศาสตร์ฮาลาลและรับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการนำระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตอาหารฮาลาลระบบ HAL-Q มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555