อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้

,

ชื่อหนังสือ                อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และทีมงาน
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกกระดาษอาร์ต 135 กรัม ขนาด 20×20 ซ.ม. กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนา 204 หน้า เย็บกี่ใสกาว
ราคา                       400 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลล จุฬาฯ

เป็นเพราะประชากรณ์ 3.7 ล้านคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลามากกว่าร้อยละ 60 คือมุสลิมชาติพันธุ์มลายู แตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภาษา จึงหล่อหลอมให้อาหารในพื้นที่นี้มีอัตลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่น อาหารบางรายการแม้ถูกนำเสนอออกสู่ภายนอกแต่ก็ด้วยชื่อไทยที่ขาดภาษามลายูกำกับทำให้ความเข้าใจต่อรากวัฒนธรรมเดิมถูกตัดขาดออกไปอย่างน่าเสียดาย

อาหารคือสื่อกลางที่ดีในการสร้างมิตรภาพและสันติภาพมีตัวอย่างความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มากมายในหลายสังคม เหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมั่นใจว่าหากคนไทยในภูมิภาคอื่นได้รู้จักและรักอาหารจากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชินชื่อมลายู ย่อมเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของตำรับ ผลพวงคือการชื่นชมและให้เกียรติตามแนวทาง “รัก เข้าใจ ให้เกียรติ” ที่ศูนย์ นำเสนอ ท้ายที่สุดความสมานฉันท์ย่อมติดตามมา

เหตุนี้ศูนย์จึงยินดีอย่างยิ่งเมื่อกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” ปี 2553 ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เลือก 40 แห่งเป็นร้านต้นแบบ ได้แก่ร้านอาหารในปัตตานี 8 ยะลา 4 นราธิวาส 8 สตูล 9 และสงขลา 11 แห่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ศูนย์ทำการอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q 4 ครั้ง ด้านธุรกิจ 2 ครั้ง นำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ 2 งานและศูนย์วิทยาศาสตร์ 2 งาน

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี โดยสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระทั้งรักคนมลายูในพื้นที่

ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ต่อการสนับสนุนทั้งปวง ขอบคุณสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิตยาสาร “คู่สร้าง คู่สม” “เนชั่นสุดสัปดาห์” และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนศูนย์ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณผู้ประกอบการร้านอาหาร/ครัวและทีมงานศูนย์ที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกันโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้

,

ชื่อหนังสือ                อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และทีมงาน
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกกระดาษอาร์ต 135 กรัม ขนาด 20×20 ซ.ม. กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนา 204 หน้า เย็บกี่ใสกาว
ราคา                       400 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลล จุฬาฯ

เป็นเพราะประชากรณ์ 3.7 ล้านคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลามากกว่าร้อยละ 60 คือมุสลิมชาติพันธุ์มลายู แตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภาษา จึงหล่อหลอมให้อาหารในพื้นที่นี้มีอัตลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่น อาหารบางรายการแม้ถูกนำเสนอออกสู่ภายนอกแต่ก็ด้วยชื่อไทยที่ขาดภาษามลายูกำกับทำให้ความเข้าใจต่อรากวัฒนธรรมเดิมถูกตัดขาดออกไปอย่างน่าเสียดาย

อาหารคือสื่อกลางที่ดีในการสร้างมิตรภาพและสันติภาพมีตัวอย่างความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มากมายในหลายสังคม เหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมั่นใจว่าหากคนไทยในภูมิภาคอื่นได้รู้จักและรักอาหารจากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชินชื่อมลายู ย่อมเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของตำรับ ผลพวงคือการชื่นชมและให้เกียรติตามแนวทาง “รัก เข้าใจ ให้เกียรติ” ที่ศูนย์ นำเสนอ ท้ายที่สุดความสมานฉันท์ย่อมติดตามมา

เหตุนี้ศูนย์จึงยินดีอย่างยิ่งเมื่อกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” ปี 2553 ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เลือก 40 แห่งเป็นร้านต้นแบบ ได้แก่ร้านอาหารในปัตตานี 8 ยะลา 4 นราธิวาส 8 สตูล 9 และสงขลา 11 แห่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ศูนย์ทำการอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q 4 ครั้ง ด้านธุรกิจ 2 ครั้ง นำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ 2 งานและศูนย์วิทยาศาสตร์ 2 งาน

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี โดยสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระทั้งรักคนมลายูในพื้นที่

ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ต่อการสนับสนุนทั้งปวง ขอบคุณสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิตยาสาร “คู่สร้าง คู่สม” “เนชั่นสุดสัปดาห์” และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนศูนย์ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณผู้ประกอบการร้านอาหาร/ครัวและทีมงานศูนย์ที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกันโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้

,

ชื่อหนังสือ                อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และทีมงาน
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกกระดาษอาร์ต 135 กรัม ขนาด 20×20 ซ.ม. กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนา 204 หน้า เย็บกี่ใสกาว
ราคา                       400 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลล จุฬาฯ

เป็นเพราะประชากรณ์ 3.7 ล้านคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลามากกว่าร้อยละ 60 คือมุสลิมชาติพันธุ์มลายู แตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภาษา จึงหล่อหลอมให้อาหารในพื้นที่นี้มีอัตลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่น อาหารบางรายการแม้ถูกนำเสนอออกสู่ภายนอกแต่ก็ด้วยชื่อไทยที่ขาดภาษามลายูกำกับทำให้ความเข้าใจต่อรากวัฒนธรรมเดิมถูกตัดขาดออกไปอย่างน่าเสียดาย

อาหารคือสื่อกลางที่ดีในการสร้างมิตรภาพและสันติภาพมีตัวอย่างความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มากมายในหลายสังคม เหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมั่นใจว่าหากคนไทยในภูมิภาคอื่นได้รู้จักและรักอาหารจากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชินชื่อมลายู ย่อมเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของตำรับ ผลพวงคือการชื่นชมและให้เกียรติตามแนวทาง “รัก เข้าใจ ให้เกียรติ” ที่ศูนย์ นำเสนอ ท้ายที่สุดความสมานฉันท์ย่อมติดตามมา

เหตุนี้ศูนย์จึงยินดีอย่างยิ่งเมื่อกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” ปี 2553 ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เลือก 40 แห่งเป็นร้านต้นแบบ ได้แก่ร้านอาหารในปัตตานี 8 ยะลา 4 นราธิวาส 8 สตูล 9 และสงขลา 11 แห่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ศูนย์ทำการอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q 4 ครั้ง ด้านธุรกิจ 2 ครั้ง นำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ 2 งานและศูนย์วิทยาศาสตร์ 2 งาน

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี โดยสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระทั้งรักคนมลายูในพื้นที่

ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ต่อการสนับสนุนทั้งปวง ขอบคุณสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิตยาสาร “คู่สร้าง คู่สม” “เนชั่นสุดสัปดาห์” และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนศูนย์ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณผู้ประกอบการร้านอาหาร/ครัวและทีมงานศูนย์ที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกันโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019