หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

,

ชื่อหนังสือ              “หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก”
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ  “หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก” เป็นการเล่าประวัติของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวให้รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนได้รับรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จากนั้นพัฒนากิจกรรมด้านอาหารฮาลาลปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกระทั่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงสังคมมุสลิม จนรัฐบาลเห็นความสำคัญของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจึงกำหนดนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยเร่งพัฒนาด้านความปลอดภัยในอาหารกระทั่งก้าวสู่อาหารฮาลาลซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ยุทธศาสตร์เช่นว่านี้กลายเป็นโอกาสของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่กำลังดำเนินงานอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ที่อนุมัติงบประมาณแก่คณะสหเวชศาสตร์เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สนันสนุนงานการรับรองฮาลาลมีส่วนอย่างสำคัญในการพลักดันให้ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนากระทั่งกลายเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

,

ชื่อหนังสือ              “หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก”
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ  “หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก” เป็นการเล่าประวัติของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวให้รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนได้รับรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จากนั้นพัฒนากิจกรรมด้านอาหารฮาลาลปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกระทั่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงสังคมมุสลิม จนรัฐบาลเห็นความสำคัญของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจึงกำหนดนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยเร่งพัฒนาด้านความปลอดภัยในอาหารกระทั่งก้าวสู่อาหารฮาลาลซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ยุทธศาสตร์เช่นว่านี้กลายเป็นโอกาสของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่กำลังดำเนินงานอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ที่อนุมัติงบประมาณแก่คณะสหเวชศาสตร์เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สนันสนุนงานการรับรองฮาลาลมีส่วนอย่างสำคัญในการพลักดันให้ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนากระทั่งกลายเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

,

ชื่อหนังสือ              “หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก”
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ  “หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก” เป็นการเล่าประวัติของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวให้รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนได้รับรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จากนั้นพัฒนากิจกรรมด้านอาหารฮาลาลปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกระทั่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงสังคมมุสลิม จนรัฐบาลเห็นความสำคัญของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจึงกำหนดนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยเร่งพัฒนาด้านความปลอดภัยในอาหารกระทั่งก้าวสู่อาหารฮาลาลซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ยุทธศาสตร์เช่นว่านี้กลายเป็นโอกาสของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่กำลังดำเนินงานอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ที่อนุมัติงบประมาณแก่คณะสหเวชศาสตร์เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สนันสนุนงานการรับรองฮาลาลมีส่วนอย่างสำคัญในการพลักดันให้ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนากระทั่งกลายเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019