หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้

,

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้ เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์

หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ อันนำไปสู่การกำหนดหลายโครงการรวมถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน

กระทรวงพาณิชย์ จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความแข็งแกรงของเศรษฐกิจในพื้นที่ และหาทางพัฒนาสู่ตลาดโลก อันจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ

ห้าจังหวัดชายแดดภาคใต้ประกอบด้วยปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีพื้นที่รวม 20,809.73 ตารางกิโลเมตร ประชากรปี พ.ศ.2552 ประมาณ 3.6 ล้านคน ความหนาแน่นต่อพื้นที่ 170 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นมุสลิมร้อยละ 62 เรียงลำดับจังหวัดที่มีประชากรมุสลิมในสัดส่วนที่สูงดังนี้ : นราธิวาส ร้อยละ 86 ; ปัตตานี ร้อยละ 81; ยะลา ร้อยละ 77; สตูล ร้อยละ 74; และสงขลา ร้อยละ 33; ของประชากรณ์ทั้งจังหวัด

มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้เกือบทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์มลายู มีความแตกต่างกันทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียนระหว่างกัน โดยสามจังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา พูดภาษามลายู เขียนภาษายาวี คณะที่สตูและส่วนใหญ่ของสงขลาพูดและเขียนเป็นภาษาไทย ถึงแม้มีความแตกต่าง แต่มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากทางด้านอื่น เช่น อาหาร การแต่งกาย โดยวัฒนธรรมอิสลามเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมอาหารมลายู-ไทย ซึ่งใกล้เคียงในบางส่วนกับวัฒนธรรมอาหารไทยในภูมิภาคส่วนอื่นๆ ช่วยสร้างสีสันและเสน่ห์ทำให้อาหารไทยในภาพรวมเกิดเอกลักษณ์แห่งความหลากหลายสามารถผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นครัวอาหารอันดับต้นของโลกได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

ปัจจัยในพื้นดังกล่าวเป็นจุดแข็งที่เสริมนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่เชื่อมต่อกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมสาขาบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวและการแข่งขันในระยะยาวของกระทรวงพาณิชย์เป็นผลให้เกิดโครงการย่อยขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้นั่นคือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล”

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้

,

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้ เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์

หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ อันนำไปสู่การกำหนดหลายโครงการรวมถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน

กระทรวงพาณิชย์ จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความแข็งแกรงของเศรษฐกิจในพื้นที่ และหาทางพัฒนาสู่ตลาดโลก อันจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ

ห้าจังหวัดชายแดดภาคใต้ประกอบด้วยปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีพื้นที่รวม 20,809.73 ตารางกิโลเมตร ประชากรปี พ.ศ.2552 ประมาณ 3.6 ล้านคน ความหนาแน่นต่อพื้นที่ 170 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นมุสลิมร้อยละ 62 เรียงลำดับจังหวัดที่มีประชากรมุสลิมในสัดส่วนที่สูงดังนี้ : นราธิวาส ร้อยละ 86 ; ปัตตานี ร้อยละ 81; ยะลา ร้อยละ 77; สตูล ร้อยละ 74; และสงขลา ร้อยละ 33; ของประชากรณ์ทั้งจังหวัด

มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้เกือบทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์มลายู มีความแตกต่างกันทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียนระหว่างกัน โดยสามจังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา พูดภาษามลายู เขียนภาษายาวี คณะที่สตูและส่วนใหญ่ของสงขลาพูดและเขียนเป็นภาษาไทย ถึงแม้มีความแตกต่าง แต่มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากทางด้านอื่น เช่น อาหาร การแต่งกาย โดยวัฒนธรรมอิสลามเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมอาหารมลายู-ไทย ซึ่งใกล้เคียงในบางส่วนกับวัฒนธรรมอาหารไทยในภูมิภาคส่วนอื่นๆ ช่วยสร้างสีสันและเสน่ห์ทำให้อาหารไทยในภาพรวมเกิดเอกลักษณ์แห่งความหลากหลายสามารถผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นครัวอาหารอันดับต้นของโลกได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

ปัจจัยในพื้นดังกล่าวเป็นจุดแข็งที่เสริมนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่เชื่อมต่อกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมสาขาบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวและการแข่งขันในระยะยาวของกระทรวงพาณิชย์เป็นผลให้เกิดโครงการย่อยขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้นั่นคือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล”

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้

,

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้ เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์

หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ อันนำไปสู่การกำหนดหลายโครงการรวมถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน

กระทรวงพาณิชย์ จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความแข็งแกรงของเศรษฐกิจในพื้นที่ และหาทางพัฒนาสู่ตลาดโลก อันจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ

ห้าจังหวัดชายแดดภาคใต้ประกอบด้วยปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีพื้นที่รวม 20,809.73 ตารางกิโลเมตร ประชากรปี พ.ศ.2552 ประมาณ 3.6 ล้านคน ความหนาแน่นต่อพื้นที่ 170 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นมุสลิมร้อยละ 62 เรียงลำดับจังหวัดที่มีประชากรมุสลิมในสัดส่วนที่สูงดังนี้ : นราธิวาส ร้อยละ 86 ; ปัตตานี ร้อยละ 81; ยะลา ร้อยละ 77; สตูล ร้อยละ 74; และสงขลา ร้อยละ 33; ของประชากรณ์ทั้งจังหวัด

มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้เกือบทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์มลายู มีความแตกต่างกันทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียนระหว่างกัน โดยสามจังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา พูดภาษามลายู เขียนภาษายาวี คณะที่สตูและส่วนใหญ่ของสงขลาพูดและเขียนเป็นภาษาไทย ถึงแม้มีความแตกต่าง แต่มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากทางด้านอื่น เช่น อาหาร การแต่งกาย โดยวัฒนธรรมอิสลามเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมอาหารมลายู-ไทย ซึ่งใกล้เคียงในบางส่วนกับวัฒนธรรมอาหารไทยในภูมิภาคส่วนอื่นๆ ช่วยสร้างสีสันและเสน่ห์ทำให้อาหารไทยในภาพรวมเกิดเอกลักษณ์แห่งความหลากหลายสามารถผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นครัวอาหารอันดับต้นของโลกได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

ปัจจัยในพื้นดังกล่าวเป็นจุดแข็งที่เสริมนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่เชื่อมต่อกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมสาขาบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวและการแข่งขันในระยะยาวของกระทรวงพาณิชย์เป็นผลให้เกิดโครงการย่อยขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้นั่นคือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล”

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019