PROF.DR.RUSSLY ABDUL RAHMAN Director Halal Products Research Institute, ASSOC.PROF.DR.SHUHAIMI MUSTAFA Deputy Director and DR.ZULKIFLY Head of Laboratory Halal Products Research Institute,Universiti Putra Malaysia (UPM) เข้าพบหารือ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ และเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยศาสตร์ฮาลาลและรับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการนำระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตอาหารฮาลาลระบบ HAL-Q มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่25 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-12