จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล ผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาลประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล และให้ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการพัฒนาสินค้าตนเองให้ก้าวเป็นอาหารฮาลาล อีกทั้งพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าฮาลาลของไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพในอาเซียนต่อไป

จัดอบรมในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอย จุฬาฯ12

——————————————————————————–

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมแล้ววันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลิงค์ที่แนบมา

https://goo.gl/forms/4vASmdmNiVwStb3u1

ลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.095-2519484 (คุณนัสรีน) 086-8188516 (คุณนันทชัย)

https://www.facebook.com/HSC.CU/

อีเมล์ : [email protected]

pro-sme

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่งานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และความรู้ด้านฮาลาลให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรศาสนา
 • เพื่อพัฒนานักธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดโลกได้
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลส่งออกได้
 • สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานฮาลาล กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามศาสนบัญญัติอิสลามได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถอธิบายกลยุทธ์ทางการตลาดและทำการตลาดออนไลน์ได้
 • สามารถอธิบายสถานการณ์ทางการตลาด และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้
 • สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาดและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองฮาลาลเพื่อออกสู่ตลาดโลก
 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนำเสนอ เพื่อแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดได้
 • ผู้ประกอบการได้พัฒนาสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าเพิ่มสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการได้ความรู้การเพิ่มผลประกอบการจากการแลกประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร
 • ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดฮาลาลในอนาคตได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักการตลาด  เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจ

กำหนดการ โครงการกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาลประจำปี 2560

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 กุมภาพันธ์ 2560
08.30 -08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. เปิดการอบรม
09.00-10.00 น.

บรรยายเรื่อง “ความท้าทายในตลาดโลกกับยุคฮาลาล 4.0”

โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น

บรรยายเรื่อง “การรับรองฮาลาลเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”

โดย อ.เสรี ล้ำประเสริฐ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

11.15-12.15 น.

บรรยายเรื่อง “เศรษฐศาสตร์อิสลามกับการดำเนินธุรกิจฮาลาล”

โดย อ.บรรจง บินกาซัน

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.

บรรยายเรื่อง SMEs ยุคใหม่โตไวทัน Startup ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

โดย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00-15.15น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.15 น.

บรรยายเรื่อง “เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จจาก Local to Global

โดย ดร.วิเลิศ ภูริวัชร   อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.15-16.30 น. ช่วงถาม-ตอบ
19 กุมภาพันธ์ 2560
08.30 -08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.45 น.

บรรยายเรื่อง เตรียมความพร้อมธุรกิจด้วยการบริหารการจัดห่วงโซ่อุปทาน

โดย ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตรกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-11.00 น.

บรรยายเรื่อง “ห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากการจัดการและการเตรียมวัตถุดิบฮาลาล”

โดย ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00-12.00 น.

บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกฮาลาล”

โดย อ. มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

บรรยายเรื่อง “สร้างแนวคิดนวัตกรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0”

โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.15น.

บรรยายเรื่อง Digital marketing พิชิตตลาดโลกด้วยสื่อดิจิตอล”

โดย คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

16.15-16.30 น. ช่วงถาม-ตอบ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม