เมื่อวันอังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2557 คณะผู้แทนจาก Obihiro Chamber of Commerce And Industry จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ.ด้านบริหารงานบุคคล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมนา Hokkaido, Tokachi Food & Seminar พร้อมพบปะ ร่วมหารือ และกระชับความสัมพันธ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมด้านอาหารและแปรรูปอาหารของฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การยกระดับและสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมอาหารของญี่ปุ่นและไทยให้เติบโดยิ่งขึ้น