เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2015 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Northern Halal Science Showcase 2015 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และองค์กรภาคศาสนาอิสลามและกลุ่มธุรกิจฮาลาล ได้จัดงานแสดงสินค้าและวิชาการฮาลาลภาคเหนือ ประจำปี 258 ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในด้านการผลิตอาหารฮาลาล โดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากอุตสาหกรรมอาหารแล้วยังมีสินค้าและบริการที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ อาทิเช่น การบริหการอาหารฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว (Halal Food and Services for Tourism) จึงมีความจำเป็นในการจัดเตรียมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามหลักศาสนา เช่นการให้บริการอาหารฮาลาล รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะมีโอกาสทางการค้าในด้านของผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีมิติของฮาลาล เข้าไปเกี่ยวข้องมาก อาทิเช่น เครื่องสำอาง ยาและสมุนไพร เพื่อให้ความรู้ด้านศักยภาพ โอกาสของสินค้า – บริการฮาลาล ครอบคลุม ด้านกระบวนการ ผลิตสินค้าและบริการฮาลาล ในการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีมาตรฐานถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามและได้รับการ รับรองจากองค์กรศาสนา ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรศาสนา ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล และแสดงศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของภาคเหนือให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค

 

“ภาพบรรยากาศภายในงาน LANNA EXPO 2015 และ บริเวณ นิทรรศการ Northern Halal Science Showcase 2015 “