เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.00- 10.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโอกาสต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก Muhammadiyah University of Ponorogo โดยมี Drs.H. Sulton,M.Si. ตำแหน่ง Rector of Muhammadiyah University of Ponorogo ให้การต้อนรับโดย นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ กล่าวแนะนำศูนย์ฯ และร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ตามแนวปฏิบัติของฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย