Mr. Subandrio, Counsellor ฝ่ายสื่อและวัฒนธรรม จากสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมพูดคุย เกี่ยวกับกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายสรุปการจัดตั้ง การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาฯ

ในโอกาสนี้ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ได้นำ Mr. Subandrio  Counsellor เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ระหว่างการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในครั้งนี้  Mr. Subandrio, Counsellor ได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่และบทบาทของศูนย์ฯ ที่มีต่องานทางด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิม อีกทั้งยังแสดงความยินดีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

การเยี่ยมชมของ Mr. Subandrio, Counsellor ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียมากยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ค. 2556