วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการด้านฮาลาลและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศและลงนามความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงาน WISE (world integreted supply ecosystem) มาเลเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสินค้าฮาลาล การส่งออกสินค้า การฝึกอบรมและบริการฮาลาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี Dato’ Sri Dr.Hilmi bin Haji Yahya , Chairman เป็นผู้ร่วมประชุมและร่วมลงนาม

ในการประชุมได้หารือความร่วมมือด้านวิชาการและภาคธุรกิจฮาลาล เพื่อหาผู้ประกอบการไทย ส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงการจัดอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าฮาล เป็นต้น ซึ่งในอนาคต จะมีการร่วมมือเพื่อส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทย ในต่างประเทศต่อไป