เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 ทางสถานนีโทรทัศน์ IBTV จากรายการ Up date ประเทศไทย เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ เกียวกับบทบาทของศูนย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล ออกอากาศวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น.