เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกันกระตุ้นตลาดอาหาร การท่องเที่ยวฮาลาล โดยได้จัดงานฮาลาลสตรีท Halal Street – Hilal Town Stage Show 2015 และการประกวดข้าวซอยเชียงใหม่ การแสดงวัฒนธรรมมุสลิม มุ่งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียนในอนาคต ณ ถนนบ้านฮ่อ มัสยิดบ้านฮ่อ ถนนเจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านฮาลาลของภาคเหนือ ตลอดจนการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ภาคเหนือ และสร้างโอกาศและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียน

 

การร่วมเปิดงานในครั้งนี้โดยมี นายพรชัย จิตรนวเสถียร นากยสมาคมนักท่องเที่ยวภาคเหนือ, นายกวินธรวงศ์ ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเชียงใหม่, รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ , นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายชาตรี เชื้อมโนชา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่, นายเฉลิมชาตินครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นาอิลหยัต คชวัตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่