Halal Science & Nutrition Kids [email protected] Kohchan Pattani

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม (Halal Science & Nutrition Kids Camps @ Kohchan Pattani) ให้แก่ผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศวฮ. จุฬาฯ กล่าวเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด” กับการบรรยายโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในหัวข้อ “หลักการฮาลาลและสุขลักษณะพื้นฐานทางอาหาร” ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การชำระล้างนญิสและวัตถุดิบตามกระบวนการฮาลาล” และ “อาหารมุสลิมกับฮาลาลต่างกันอย่างไร” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้นำเยาวชน ชุมชนบ้านเกาะจัน

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในรูปแบบของ Activities based learning เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลด้วยการปฏิบัติจริง จากกิจกรรมฐาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ 1 “วัตถุดิบต้องสงสัยและวิธีการเลือกวัตถุดิบฮาลาล”

ฐานที่ 2 “วิธีการและกระบวนการทำอาหารฮาลาลและโภชนาการ”

ฐานที่ 3“การตรวจสอบสิ่งหะรอมและต้องสงสัยในอาหารฮาลาล”

ฐานที่ 4 “แอปพลิเคชันและนวัตกรรมฮาลาล”

ทั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของโครงการ ทีไ่ด้สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

การทำงานพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน นอกจากจะเป็นการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดแล้ว ยังช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าใจถึงบริบทการพัฒนาชุมชน สภาพสังคมแต่ละพื้นที่ และพร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ จะร่วมจัดกิจกรรม​ลักษณะ​นี้ ให้เป็นภารกิจสำคัญ​ส่วนหนึ่งของการพัฒนา​กำลังคนต่อไป

 

Halal Science & Nutrition Kids [email protected] Kohchan Pattani

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม (Halal Science & Nutrition Kids Camps @ Kohchan Pattani) ให้แก่ผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศวฮ. จุฬาฯ กล่าวเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด” กับการบรรยายโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในหัวข้อ “หลักการฮาลาลและสุขลักษณะพื้นฐานทางอาหาร” ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การชำระล้างนญิสและวัตถุดิบตามกระบวนการฮาลาล” และ “อาหารมุสลิมกับฮาลาลต่างกันอย่างไร” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้นำเยาวชน ชุมชนบ้านเกาะจัน

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในรูปแบบของ Activities based learning เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลด้วยการปฏิบัติจริง จากกิจกรรมฐาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ 1 “วัตถุดิบต้องสงสัยและวิธีการเลือกวัตถุดิบฮาลาล”

ฐานที่ 2 “วิธีการและกระบวนการทำอาหารฮาลาลและโภชนาการ”

ฐานที่ 3“การตรวจสอบสิ่งหะรอมและต้องสงสัยในอาหารฮาลาล”

ฐานที่ 4 “แอปพลิเคชันและนวัตกรรมฮาลาล”

ทั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของโครงการ ทีไ่ด้สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

การทำงานพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน นอกจากจะเป็นการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดแล้ว ยังช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าใจถึงบริบทการพัฒนาชุมชน สภาพสังคมแต่ละพื้นที่ และพร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ จะร่วมจัดกิจกรรม​ลักษณะ​นี้ ให้เป็นภารกิจสำคัญ​ส่วนหนึ่งของการพัฒนา​กำลังคนต่อไป

 

Halal Science & Nutrition Kids [email protected] Kohchan Pattani

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม (Halal Science & Nutrition Kids Camps @ Kohchan Pattani) ให้แก่ผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศวฮ. จุฬาฯ กล่าวเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด” กับการบรรยายโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในหัวข้อ “หลักการฮาลาลและสุขลักษณะพื้นฐานทางอาหาร” ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การชำระล้างนญิสและวัตถุดิบตามกระบวนการฮาลาล” และ “อาหารมุสลิมกับฮาลาลต่างกันอย่างไร” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้นำเยาวชน ชุมชนบ้านเกาะจัน

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในรูปแบบของ Activities based learning เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลด้วยการปฏิบัติจริง จากกิจกรรมฐาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ 1 “วัตถุดิบต้องสงสัยและวิธีการเลือกวัตถุดิบฮาลาล”

ฐานที่ 2 “วิธีการและกระบวนการทำอาหารฮาลาลและโภชนาการ”

ฐานที่ 3“การตรวจสอบสิ่งหะรอมและต้องสงสัยในอาหารฮาลาล”

ฐานที่ 4 “แอปพลิเคชันและนวัตกรรมฮาลาล”

ทั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของโครงการ ทีไ่ด้สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

การทำงานพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน นอกจากจะเป็นการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดแล้ว ยังช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าใจถึงบริบทการพัฒนาชุมชน สภาพสังคมแต่ละพื้นที่ และพร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ จะร่วมจัดกิจกรรม​ลักษณะ​นี้ ให้เป็นภารกิจสำคัญ​ส่วนหนึ่งของการพัฒนา​กำลังคนต่อไป