ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัดกิจกรรม Halal Science & coding competition 2020

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. จุฬาฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม Halal Science & coding competition 2020 ภายใต้โครงการการพัฒนาเยาวชนโดยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จังหวัดปัตตานี

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการ Training ทีมเจ้าหน้าที่ศูนยฯในการ Coding เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม “Halal Science & coding competition 2020” โดยเป็นกิจกรรมการจัดค่ายให้ความรู้ด้านการ Coding , IoT โดยประยุกต์ใช้ Kidbright Board ประยุกต์กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนโดยการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อต่อยอดสู่พื้นฐานความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์(AI for all) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจและสังคม จากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดกำลังคนในการในตลาดแรงงานที่สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์