บรรยายพิเศษในหัวข้อ

ช่วงที่ 1 : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมสู่การประชุม วิชาการนานาชาติ IHSATEC; 12th HASIB Conference ภายในงาน THA 2019

>>โดย ดร.อัชอารีย์  สุขสุรรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ช่วงที่ 2 : แนะนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HAL Plus,H4E,HSC MOOC)

>>โดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนง.เชียงใหม่

 

 

ช่วงที่ 3 : ชี้แจงการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ “HSC MOOC”

>>โดย นายสืบพงศ์ เฉินบำรุง

ผู้ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรมฮาลาลเบื้องต้นออนไลน์

 

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30-17.00 น. ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง