วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งยางแดง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการฝึกอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน ให้แก่ประชาชน 130 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นสองช่วง โดยในช่วงเช้าจัดมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ “การนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล-ตอยยิบ” โดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย“การบริโภคและประกอบกิจการฮาลาล” โดย นายอาหามะ แบฆอ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

บรรยาย“ออกแบบแพ็กเกจปลาส้มเพื่อรองรับตลาดโลก”
โดย นางสาวมาเรียม ดายี หุ้นส่วนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ปลาส้ม-ไฮโซ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง“การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล” โดยนางสาวนูรุมา จูและ และนายซารีฟ เลาะหามะ  เจ้าหน้าที่ BIHAPS ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ช่วงบ่ายมีการสาธิตวิธีการทำปลาส้มอย่างไรให้อร่อยและสามารถทำเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งรับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี