เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ น.ส.มนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบูรไน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก เข้าพบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพด้านฮาลาลของไทย โอกาสและความท้าทายสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนไทย

ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตบุศรา ได้ยกประเด็นข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าของบรูไนที่ระบุว่าต้องไม่มีปริมาณของแอลกอฮอล์ (Alchohal Free) ในผลิตภัณฑ์อาหาร และการรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสด ซึ่งทางกระทรวงศาสนาของบรูไนจะต้องเข้าไปตรวจสอบ ณ สถานที่การผลิต ในปัจจุบันบุคคลากรของหน่วยงานไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาการน้ำเข้าสินค้าไปยังบรูไน ทั้งที่บรูไนมีกำลังซื้อสูง ทางสถานทูตไทย จึงเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยเราจะเข้าไปร่วมมือกับกระทรวงศาสนาในการหาแนวทางการยอมรับมาตรฐานและขั้นตอนการรับรองฮาลาลของไทย และท่านเอกอัครราชทูตบุศรายังได้สนใจในงานวิจัยที่สามารถต่อยอดไปทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะชุด strip test สัตว์ต้องห้าม อีกทั้งได้เชิญชวนให้ ศวฮ. นำคณะไปยังบรูไนเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และสนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาลให้นำสินค้าเข้าไปขายในบรูไน อีกด้วย