เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 Mr.Zamrykhan Munir, Counsellor, Embassy of Malaysia และ Wahida Abdul Rahman (Mr.), Director/ Investment Counsellor Commercial & Investment office EMBASSY OF MALAYSIA เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เช่น การวางระบบ HAL-Qและ Halal Logistics  ที่ทางศูนย์ได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งระบบดังกล่าว Mr.Zamrykhan Muni กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือSME ต่างๆ ทั้งใน ASIAN และทั่วโลก จึงต้องการที่จะศึกษาข้อมูลให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนให้กับประเทศ