Prof. Dr. Werry Darta Taifur อธิการบดี University Andalas พร้อมด้วยคณาจารย์ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่12 มกราคม 2558 และ กำลังดำเนินการเพื่อขอลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินโดนีเซีย โดยมีคณาจารย์ทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกิจการต่างประเทศ ได้แนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย