เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น. Dr.Keith Randolph technology strategist for Nutrilite and Artistry research&developement teams for Amway เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คณะจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ อาคารวิจัย จุฬาฯ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 และ13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โดยในครั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้าน Bioactive กับผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

 

289457

6
10