วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ฯ สนง.ปัตตานี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริหารงานบุคคล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Directorate General Small, Medium and Various Industries (IKMA) จากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr.Eddy Siswanto, Secretary of IKMA และคณะรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการนี้เป็นการศึกษาการทำงานของศวฮ. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในประเด็นของผลิตภัณฑ์ฮาลาล การทำ SME อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลรวมถึง Museum Haram อีกด้วย