ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬา ร่วมเป็นตัวแทน Chula Food innopolis เข้าร่วมงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

นายอิรฟัน แวหะมะ และนางสาวมาริสา มารแพ้ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นตัวแทนนักวิจัยจากจุฬาฯ เข้าร่วมการ Matching ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพูดคุยโจทย์ปัญหาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการพูดคุยได้ให้คำปรึกษาเรื่องการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายสนใจให้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลวางระบบการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัย HAL-Q ให้ นอกจากนี้ นางสาวมาริสา มารแพ้ และนางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาภายในงานด้วย

“Talent Mobility” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ในประเทศได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงและมีการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยในการจัด Matching ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้มีการพบปะกันระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือหรืองานวิจัยต่อไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นหนึ่งในตัวแทนของ Chula Food Innopolis ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถูกเชิญให้นำนักวิจัยเข้าร่วมการ Matching ในครั้งนี้