เมื่อวันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงเวลา 08.30-16.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสัมมนาฮาลาลนานาชาติ ซึ่งการจัดสัมนาในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของการจัดงาน CHIF 2015 ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของมาตรฐานฮาลาลให้อยู่ในระดับคุณภาพของมาตรฐานฮาลาลให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลกอันน่าจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในการให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาล

นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ และมาตรฐานฮาลาลไทยในเวทีการค้าโลก ให้แก่ผู้ประกอบการมุสลิมจากกลุ่มประเทศใน AEC และผู้ประกอบการไทยในภาคเหนือ โดยได้เกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษ และได้เชิญผู้แทนการค้าจากกลุ่มประเทศมุสลิม มาสะท้อนมุมมองของการผลิต นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของโลกอีกด้วย และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม

dsc_0109_resize