เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะต่างประเทศ ศึกษาดูงานสถานประกอบการฮาลาล และสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมวางระบบ HAL-Q กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลิตผลของผึ้งต่างๆ เช่น น้ำส้มสายชูจากน้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง เบเกอรี่ที่ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลทรายเพื่อให้ความหวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากน้ำผึ้ง และเครื่องสำองค์จากน้ำผึ้ง

 

ทั้งนี้สถานประกอบการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด และความรู้ในเรื่องวิชาการในส่วนกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้แก่ผู้เข้าร่วมดูงาน รวมถึงไขข้อซักถามของคณะดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผึ้ง จากนั้นคณะดูงานได้เดินทางศึกษาดูงานต่อ ณ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบ HAL-Q ภาคเหนือ โดยสถานประกอบการผลิต ผักผลไม้แช่แข็ง ผลไม้แปรรูป รวมถึงอาหารมังสวิรัติส าเร็จรูป ซึ่งการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิตการคัดเลือกวัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพอย่างมีระบบ และประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะเดินทางต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในส่วนผู้ซื้อได้ให้ความสนใจในสินค้าของสถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสานต่อธุรกิจต่อไป

1_18