เมื่อวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า “เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558” หรือ Chiang Mai Halal International Fair 2015 (CHIF 2015) เป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ตอนบน พร้อมยกระดับความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลโลกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะเกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลระหว่างกันมากขึ้น เมื่อมีการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ทั้งในเรื่องการรับรองอาหารฮาลาลร่วมกัน การออกกฎระเบียบการค้า และการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตที่เสรีมากขึ้น โดยการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 นี้ มุ่งหวังที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ เป็นอีก 1 ในศูนย์กลางการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาค เชื่อมโยงสู่ตลาดจีน และอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

 
ภายในงาน CHIF 2015 มีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า-บริการจากมุสลิมไทยภาคเหนือ และทั่วประเทศ และจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ BIMSTEC เช่น สป.จีน/ ตุรกี/ มาเลเซีย/ บังคลาเทศ เป็นต้น บูธแสดงสินค้าภายในประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับตราฮาลาล และ HAL-Q ทั้งจากส่วนกลาง และทุกภาคในประเทศ จำนวนมากกว่า 200 คูหา รวมทั้งภายในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมมุสลิมที่น่าสนใจอีกหลากหลายบนเวที ได้แก่ การแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายมุสลิม การแสดงวัฒนธรรมการต่อสู้ “กังฟู” จาก สป.จีน/ การแข่งขัน ทำอาหารมุสลิมเมนูที่หากินได้ยาก เช่น แกงบะถิน-โรตี, ต้มจืดยูนนานจีเหน่า/ การสาธิตการทำอาหารฮาลาลโดยเชฟชื่อดัง/ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน/ ดิเกร์ฮูลูและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ นิทรรศการ Islamic Art จากสป.จีน และจากประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมของชาติ/ นิทรรศการ “สวนอุตสาหกรรมฮาลาลของภาคเหนือ” นิทรรศการ ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น