คณะอาจารย์และนักเรียนรร.ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และรร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ศวฮ.

คณะอาจารย์และนักเรียนรร.ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และรร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ศวฮ.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ทั้งในส่วนของงานบริการวิทยาศาสตร์และงานวิจัย จำนวน 95 คน โดยมี รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ส่วนงานวิทยาศาสตร์บริการ) เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์ฯให้การต้อนรับค่ะ.

 

????????????????????????????????????

dsc00612

dsc00613

dsc00603

dsc00620

dsc00594

dsc00682

????????????????????????????????????

dsc00582

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

dsc00594

dsc00653

dsc00694

dsc00709

 

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เข้าเยี่ยมศูนย์

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เข้าเยี่ยมศูนย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. กองทัพเรือ ได้มอบหมาย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งตั้งแต่ปี 2548 โดยน้อมรับและปฏิบัติตามแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารเรือน  กำหนดนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้คณะฯได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตอาหารฮาลาล  จึงได้ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

s__4948006

 

UNIVERSITI SELANGOR เข้าเยี่ยมศูนย์

UNIVERSITI SELANGOR เข้าเยี่ยมศูนย์

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 -12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพจาก Universiti Selangor ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบันต่างๆ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในการเยี่ยมชมศูนย์ในครั้งนี้ คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม และทำการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มากขึ้น

dsc09706 dsc09708dsc09709 dsc09710dsc09716 dsc09717dsc09718 dsc09721

ศวฮ.ลงนามมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

ศวฮ.ลงนามมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงนามข้อกำหนดขอบเขตของงานในโครงการจัดทำมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อมุสลิมในบริบทของประเทศไทย ในสภาวะหลังการระบาดของโรคโควิด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิมหลังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตีพิมผลงานที่ศึกษาลงในวารสารวิชาการ
+6
Kagawa University เข้าเยี่ยมศูนย์

Kagawa University เข้าเยี่ยมศูนย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 -12.00น.  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย Dr.Hirotoshi  Tamura จาก Faculty of Agriculture , Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น นำนักศึกษาและอาจารย์จำนวน 20 คน เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร ภายใต้หลักสูตร Fishery Products Processing  โดย มี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม และทำการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มากขึ้น

 

dsc08958 dsc08960 dsc08961 dsc08964 dsc08995 dsc09002 dsc09015 dsc09018 dsc09022 dsc09025 dsc09034 dsc09040 dsc09051 dsc09052

คณะผู้แทนหน่วยงานและภาคธุรกิจฮาลาล จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐอัลแบเนียเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

คณะผู้แทนหน่วยงานและภาคธุรกิจฮาลาล จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐอัลแบเนียเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. กระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนหน่วยงานและภาคธุรกิจฮาลาลจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐอัลแบเนีย ที่เข้าร่วมโครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าฮาลาลของไทย เพื่อพบปะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจไทยที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าด้านคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมฮาลาล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลโดยมีเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์ โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุม ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มากขึ้น

 

dsc08968 dsc08971 dsc08973 dsc08974 dsc08975 dsc08982 dsc08983 dsc08989 dsc08994