ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”32px”][vc_column_text]

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (Thailand Public Service Awards 2013) ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

ผลงานของ ศวฮ. ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (Thailand Public Service Awards 2013) ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากโครงการ “HAL-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลครบวงจร” ซึ่งนำเสนอถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการหลากหลายประเภท อันนำมาซึ่งการจัดตั้งระบบการมาตรฐานฮาลาล Halal-HACCP ซึ่งผ่านการปรับปรุงและทดสอบมามากกว่า 10 ปี จนกลายเป็นระบบบริหารจัดการเพื่อรับประกันและรับผิดชอบสภาพฮาลาล หรือ Halal Assurance and Liability Quality System: HAL-Q ในที่สุด โดยเน้นย้ำ HAL-Q ในฐานะนวัตกรรมการบริการเพื่อผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม ผ่านนวัตกรรมภายใต้ระบบ HAL-Q เช่นสบู่ดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย้อนกลับตามหลักการศาสนาอิสลาม (SILK) ซึ่งทุกนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั้งสิ้น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คือรางวัลเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชนเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศ[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ full_width=”” padding_left=”0″ padding_right=”0″ animation=”” type=”” bg_color=”” bg_position=”top” bg_repeat=”no-repeat” bg_cover=”false” bg_attachment=”false” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ enable_parallax=”” parallax_speed=”0.1″ bg_video_src_mp4=”” bg_video_src_ogv=”” bg_video_src_webm=”” bg_type=”” parallax_style=”” bg_image_new=”” layer_image=”” bg_image_repeat=”” bg_image_size=”” bg_cstm_size=”” bg_img_attach=”” parallax_sense=”” bg_image_posiiton=”” animation_direction=”” animation_repeat=”” video_url=”” video_url_2=”” u_video_url=”” video_opts=”” video_poster=”” u_start_time=”” u_stop_time=”” viewport_vdo=”” enable_controls=”” bg_override=”” disable_on_mobile_img_parallax=”” parallax_content=”” parallax_content_sense=”” fadeout_row=”” fadeout_start_effect=”” enable_overlay=”” overlay_color=”” overlay_pattern=”” overlay_pattern_opacity=”” overlay_pattern_size=”” overlay_pattern_attachment=”” multi_color_overlay=”” multi_color_overlay_opacity=”” seperator_enable=”” seperator_type=”” seperator_position=”” seperator_shape_size=”” seperator_svg_height=”” seperator_shape_background=”” seperator_shape_border=”” seperator_shape_border_color=”” seperator_shape_border_width=”” icon_type=”” icon=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_style=”” icon_color_bg=”” icon_border_style=”” icon_color_border=”” icon_border_size=”” icon_border_radius=”” icon_border_spacing=”” icon_img=”” img_width=”” ult_hide_row=”” ult_hide_row_large_screen=”” ult_hide_row_desktop=”” ult_hide_row_tablet=”” ult_hide_row_tablet_small=”” ult_hide_row_mobile=”” ult_hide_row_mobile_large=””][vc_column width=”1/1″ animation=””][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”6″ gap=”35″ button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1442416986476-04a8f9e0-9f87-2″ include=”36723,36725,36719,36721″][/vc_column][/vc_row]

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี2552 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันหมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระราชา และทรงจัดไว้ในกลุ่มเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จกล้าหาญ เพื่อพระราชทาน แก่ผู้ใช้ความกล้าทางปัญญาความรู้ให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน นับเป็นครั้งแรกที่ผู้มีความสามารถในศิลปวิทยา จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษเช่นนี้ ทั้งเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ในการพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ …”

“… และเมื่อพินิจถึงหลักเกณฑ์การพระราชทาน ก็จะเห็นได้ว่ามีหลักอันเข้มงวด ต่างจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ คือ จะพระราชทานเฉพาะผู้มีฝีมืออย่างเอกอุ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ที่ไม่มีผู้ใดทำได้เสมอ หรือ ดีกว่า  …”

 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร จึงได้มีพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช2484  กำหนดเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ขึ้นใหม่โดยเฉพาะสำหรับพระราชทานแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้เห็นประจักษ์เป็นพิเศษแล้ว ซึ่งจะได้พระราชทานตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร เหรียญและเข็มคงมีรูปลักษณะเช่นเดิม

ปัจจุบันระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พุทธศักราช2521 แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระสำคัญแห่งระเบียบนี้มีว่า เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

ในการขอพระราชทานให้คำนึงอย่างรอบคอบถึงกรณีความชอบที่ได้ใช้ศิลปวิทยาเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติว่ามีลักษณะถึงขนาดควรจะได้บำเหน็จเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทั้งนี้ เพื่อให้เหรียญนี้ทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงและเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับพระราชทานทายาท ครอบครัว และวงศ์ตระกูลผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จะต้องมีผลงานประการใดประการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลสำเร็จ

(๒) ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก

(๓) ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

 

การพิจารณาผลงานของผู้ซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เช็มศิลปวิทยา ให้พิจารณาตามสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาร่วมกัน ดังนี้ (๑) มนุษยศาสตร์ (๒) ศึกษาศาสตร์ (๓) วิจิตรศิลป์ (๔) สังคมศาสตร์ (๕) นิติศาสตร์ (๖) วิทยาศาสตร์ (๗) วิศวกรรมศาสตร์ (๘) แพทยศาสตร์ (๙) เกษตรศาสตร์ หรือ (๑๐) สาขาวิชาการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พิจารณาเห็นสมควร

ให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานต่อไป

ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2552 มี 4 สาขาดังนี้

สาขานิติศาสตร์

–      นายไชยยศ  เหมะรัชตะ

สาขาวิทยาศาสตร์  มีอยู่ 3 คน

–          รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
–          นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ
–          นายสกล พันธุ์ยิ้ม

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

–          นายสมชาย วงศ์วิเศษ
–          นายอรุณ ชัยเสรี

สาขาแพทย์ศาสตร์

–          นายวินัย สุรัตถี
–          นายสุนทร ตัณฑนันทน์

 

“เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปะวิทยา นับว่าเป็นรางวัลเกียรติยศและเป็นปลื้มปิติสำหรับเหลาบรรดามุสลิม นับว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สูงที่สุด สำหรับเหลาพลเรือน ในการนี้รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯนับเป็นผู้มีอายุน้อยที่สุดที่เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และในเย็นวันนั้นได้มีนักวิทยาศาสตร์อาเซียนแสดงความยินดีกับรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ร่วมถึงคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มาร่วมแสดงความยินดีด้วย[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ full_width=”” padding_left=”0″ padding_right=”0″ animation=”” type=”” bg_color=”” bg_position=”top” bg_repeat=”no-repeat” bg_cover=”false” bg_attachment=”false” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ enable_parallax=”” parallax_speed=”0.1″ bg_video_src_mp4=”” bg_video_src_ogv=”” bg_video_src_webm=”” bg_type=”” parallax_style=”” bg_image_new=”” layer_image=”” bg_image_repeat=”” bg_image_size=”” bg_cstm_size=”” bg_img_attach=”” parallax_sense=”” bg_image_posiiton=”” animation_direction=”” animation_repeat=”” video_url=”” video_url_2=”” u_video_url=”” video_opts=”” video_poster=”” u_start_time=”” u_stop_time=”” viewport_vdo=”” enable_controls=”” bg_override=”” disable_on_mobile_img_parallax=”” parallax_content=”” parallax_content_sense=”” fadeout_row=”” fadeout_start_effect=”” enable_overlay=”” overlay_color=”” overlay_pattern=”” overlay_pattern_opacity=”” overlay_pattern_size=”” overlay_pattern_attachment=”” multi_color_overlay=”” multi_color_overlay_opacity=”” seperator_enable=”” seperator_type=”” seperator_position=”” seperator_shape_size=”” seperator_svg_height=”” seperator_shape_background=”” seperator_shape_border=”” seperator_shape_border_color=”” seperator_shape_border_width=”” icon_type=”” icon=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_style=”” icon_color_bg=”” icon_border_style=”” icon_color_border=”” icon_border_size=”” icon_border_radius=”” icon_border_spacing=”” icon_img=”” img_width=”” ult_hide_row=”” ult_hide_row_large_screen=”” ult_hide_row_desktop=”” ult_hide_row_tablet=”” ult_hide_row_tablet_small=”” ult_hide_row_mobile=”” ult_hide_row_mobile_large=””][vc_column width=”1/1″ animation=””][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”4″ gap=”25″ button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1442407902417-949c8349-8840-5″ include=”36648,36650,36652,36654,36656,36658,36660,36662,36664,36666,36668″][/vc_column][/vc_row]

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

 

ทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา The Royal Islamic Strategic Studies Centre หรือศูนย์ยุทธศาสตร์อิสลามศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลจอร์แดนได้จัดทำหนังสือ The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims และเว็บไซด์ www.TheMuslim500.com ขึ้น วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ทำเนียบที่ทีมงานจัดทำหนังสือระบุไว้ในบทนำสรุปว่าทั่วโลกมีมุสลิมหรือผู้นับถือศาสนาอิสลาม 1,650 ล้านคนหรือร้อยละ 23 ของประชากรโลก มุสลิมเหล่านี้มีบางคนที่นอกจากได้รับการยอมรับในประเทศของตนแล้วผลงานในสาขาของตนยังส่งผลกระทบต่อความคิดและการทำงานของคนทั้งโลกทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิม ผลการคัดเลือกดังกล่าวได้รับการกล่าวขานเป็นวงกว้างทั้งจากโลกมุสลิมและโลกที่มิใช่มุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อมวลชน

 

ในปี 2012 การคัดเลือกโดยสรุปได้ผลว่าในบรรดาผู้ได้รับการคัดเลือก 500 คน มีชื่อปรากฏใน 13 สาขามาจาก 87 ประเทศ โดยร้อยละ 35 หรือ 177 คนเป็นมุสลิมจากประเทศที่มิใช่มุสลิม ประเทศที่มีบุคคลปรากฏชื่อในทำเนียบมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาจำนวน 41 คน อันดับสองคืออียิปต์จำนวน 27 คน อันดับสามคือสหราชอาณาจักรจำนวน 26 คน ส่วนประเทศไทยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 3 คนเป็นคนไทย 2 คนอีกหนึ่งคนเป็นนักกิจกรรมชาวบังคลาเทศที่อาศัยในประเทศไทย คนไทยสองคน คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในสาขาการเมือง และ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคคลปรากฏในทำเนียบ 16 คนจาก 12 ประเทศ ในจำนวนนี้มีหนึ่งคนจากสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับรางวัลโนเบล ในส่วนของ ดร.วินัย ดะห์ลัน มีชื่อปรากฏในหน้า 151 โดยในเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือระบุว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านอุตสาหกรรมฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย ทำงานส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและบริการผ่านงานนิทรรศการและความร่วมมือระดับภูมิภาคกับหน่วยงานด้านฮาลาลในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ดร.วินัย ดะห์ลัน มีบทบาทสำคัญในงานการฝึกอบรมต่างๆ เขียนบทความด้านเทคโนโลยีและโภชนาการกว่าสองพันชิ้นในสามนิตยสารตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมา การขึ้นสู่ทำเนียบครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามของ ดร.วินัย ดะห์ลันโดยปรากฏชื่อครั้งแรกและครั้งที่สองในปี 2010 และ 2011 ตามลำดับ

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาลระดับโลกจากมาเลเซีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาลระดับโลกจากมาเลเซีย

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”32px”][vc_column_text]

ประเทศไทยนับเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลรายสำคัญในโลก โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารฮาลาลโลกซึ่งมีมูลค่า 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐสำหรับประชากรมุสลิม 1,800 ล้านคน เป็นอันดับที่ 5-6 อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดดังกล่าวนับวันยิ่งทวีความซับซ้อน มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลหลายแขนงสนับสนุนงานการผลิตและการรับรองฮาลาลมากขึ้น โดยงานหนึ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญคืองานโลจิสติกส์และการทวนสอบย้อนกลับฮาลาลซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคมุสลิม โดยในกิจกรรมด้านนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบ SILK หรือ Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมโลจิสติกส์ตามหลักศาสนบัญญัติอิสลามขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา แบ่งการพัฒนาซอฟท์แวร์ในกิจกรรมดังกล่าวออกเป็นหลายโมดูล หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบตรวจติดตามตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าฮาลาลโดยใช้บาร์โค้ดชนิดสองมิติ (2 D Barcode) ซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดกว่าการใช้ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ที่นิยมใช้กันอยู่อีกทั้งสะดวกกว่าเนื่องจากใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการอ่านรหัสไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ซึ่งมีราคาแพงและจัดหาได้ยาก หลังจากทราบรหัสของ 2D Barcode แล้วจึงติดต่อทางออนไลน์จากทั่วโลกเข้ามาที่ SILK Cloud Office ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลชั้น 12 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดและสภาพความเป็นฮาลาลของสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลดำเนินงานดังกล่าวในรูปงานวิจัยเรื่อง “Two-Dimensional Barcode Application Incorporated with Najis Cleaning Procedure for Preparation of Promising HAL-Q Halal Logistics and Traceability System” นำเสนอเข้าสู่การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลกในงาน World Halal Research Summit 2012 ณ ประเทศมาเลเซีย และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สุดยอดนวัตกรรม” โดยได้รับโล่เกียรติยศจาก Dato’ Seri Mustapa Bin Mohamed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ของมาเลเซียเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 โดยก่อนหน้านี้ Dato’ Mukhriz bin Tun Dr. Mahathir รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบุตรชายของ Tun Dr. Mahathir Mohamad อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานเปิดงาน ได้กล่าวชื่นชมนวัตกรรมดังกล่าวว่าจะมีผลให้ผู้บริโภคมุสลิมทั้งในมาเลเซียและทั่วโลกเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลผ่านระบบตู้คอนเทนเนอร์เข้าสู่ประเทศมาเลเซียอีกทั้งไปทั่วโลกจำนวนมาก

งาน World Halal Research Summit 2012 (WHR 2012) จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยจัดภายในช่วงสัปดาห์ฮาลาลมาเลเซียภายใต้แนวคิด “Innovation Catalyst as Business Transformation” มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มาเลเซียเป็นผู้นำทางด้านฮาลาลของโลก งานนี้จัดโดย Halal Industry Development Corporation (HDC) ของรัฐบาลมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ประชุม Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายในงานมีการจัดแสดงโปสต์เตอร์ การประกวดผลงานนวัตกรรม และการแสดงบูทนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตลอดจนการจัดประชุมเชิงวิชาการ โดยมีนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรม และนักธุรกิจ มากกว่าพันคนจากกว่าสี่สิบประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน

งานดังกล่าวในปี 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยถึงสองรางวัล การได้รับรางวัลในปี 2555 ครั้งนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ ศูนย์ฯได้ส่งนวัตกรรมเข้าร่วมแสดงนิทรรศการอีก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ “Anada’s Scent of Clay” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคและเครื่องสำอางตามแนวทางศาสนาอิสลาม 6 ชนิดและ “Sunnah Snack” ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมขบเคี้ยวตามแนวทางศาสดามูฮำหมัด เป็นผลให้บูทนิทรรศการของศูนย์ฯได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ full_width=”” padding_left=”0″ padding_right=”0″ animation=”” type=”” bg_color=”” bg_position=”top” bg_repeat=”no-repeat” bg_cover=”false” bg_attachment=”false” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ enable_parallax=”” parallax_speed=”0.1″ bg_video_src_mp4=”” bg_video_src_ogv=”” bg_video_src_webm=”” bg_type=”” parallax_style=”” bg_image_new=”” layer_image=”” bg_image_repeat=”” bg_image_size=”” bg_cstm_size=”” bg_img_attach=”” parallax_sense=”” bg_image_posiiton=”” animation_direction=”” animation_repeat=”” video_url=”” video_url_2=”” u_video_url=”” video_opts=”” video_poster=”” u_start_time=”” u_stop_time=”” viewport_vdo=”” enable_controls=”” bg_override=”” disable_on_mobile_img_parallax=”” parallax_content=”” parallax_content_sense=”” fadeout_row=”” fadeout_start_effect=”” enable_overlay=”” overlay_color=”” overlay_pattern=”” overlay_pattern_opacity=”” overlay_pattern_size=”” overlay_pattern_attachment=”” multi_color_overlay=”” multi_color_overlay_opacity=”” seperator_enable=”” seperator_type=”” seperator_position=”” seperator_shape_size=”” seperator_svg_height=”” seperator_shape_background=”” seperator_shape_border=”” seperator_shape_border_color=”” seperator_shape_border_width=”” icon_type=”” icon=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_style=”” icon_color_bg=”” icon_border_style=”” icon_color_border=”” icon_border_size=”” icon_border_radius=”” icon_border_spacing=”” icon_img=”” img_width=”” ult_hide_row=”” ult_hide_row_large_screen=”” ult_hide_row_desktop=”” ult_hide_row_tablet=”” ult_hide_row_tablet_small=”” ult_hide_row_mobile=”” ult_hide_row_mobile_large=””][vc_column width=”1/1″ animation=””][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”6″ gap=”5″ button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1442419044384-fa82398e-d3ef-6″ include=”36732,36734″][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]

Dato’ Mukhriz Bin Mahathir รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (Deputy Minister of International Trade and Industry; MITI) และแขกผู้มีเกียรติเข้าชมบูทแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมทั้งให้ความสนใจในงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆที่ทางศูนย์ฯได้นำไปจัดแสดงเป็นอย่างมาก

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”6″ gap=”35″ button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1442419529037-ef6efc30-be7e-9″ include=”36736,36738″][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]

คุณสว่างพงษ์ หมวดเพชร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าทีมผู้พัฒนาระบบ 2D Barcode และซอฟท์แวร์ สาธิตระบบการทำงานให้แก่ Dato’ Mukhriz Bin Mahathir และแขกผู้มีเกียรติได้รับชม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดย Dato’ Mukhriz Bin Mahathir กล่าวชื่นชมผลงานนวัตกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลว่า “ต่อไป หากพบเห็นตู้สินค้าจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก ก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นฮาลาลอย่างแท้จริง”

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”6″ gap=”30″ button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1442419598939-62cae057-4a8f-2″ include=”36740,36742,36744,36746″][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]

ภาพบรรยากาศภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ผู้เข้าชมงานการแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ภายในห้อง Banquet Hall 3 โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้ความสนใจในนวัตกรรมและงานวิจัยที่ทางศูนย์ฯได้นำไปแสดงเป็นอย่างมาก

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”6″ gap=”5″ button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1442419683831-3e8d97d1-7303-2″ include=”36748,36750″][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]

ภาพบรรยากาศภายในห้องประชุม

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”6″ gap=”5″ button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1442419770712-2b46f031-a6f5-5″ include=”36752,36754″][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]

ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รับรางวัล Best Innovations จากท่าน Dato Sri Mustapa Bin Mohamed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][vc_single_image image=”36730″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” image_hovers=”true” img_size=”large”][vc_column_text]

ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (คนที่ 2 และ 4 จากขวามือ) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้รับรางวัล Best Innovations ทั้ง 5 ผลงาน ถ่ายรูปร่วมกับ Dato Sri Mustapa Bin Mohamed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย (คนกลาง), Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Dr Syed Jalaludin Syed Salim ประธานผู้บริหาร Halal Industry Development Corporation (คนที่ 3 จากขวามือ) และ Y. Bhg. Dato Seri Jamil Bidin ประธานกรรมการ Halal Industry Development Corporation (คนที่ 6 จากขวามือ)

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”32px”][vc_single_image image=”36764″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” image_hovers=”true” img_size=”full”][vc_column_text]

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับโล่รางวัลที่ได้รับพร้อมโปสเตอร์นำเสนอผลงานที่แสดงถึง 2D Barcode (ขวามือ)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

 

จากการที่ประเทศมาเลเซียมีเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลกอันมีมูลค่าการตลาดในปี พ.ศ.2553 สูงถึง 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร สิ่งที่มิใช่อาหาร เช่น ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องอุปโภค เครื่องนุ่งห่ม และบริการเช่น การท่องเที่ยว การแพทย์ การเงินธนาคาร เฉพาะส่วนของอาหารมีมูลค่าสูงถึง 680,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รัฐบาลมาเลเซียจึงจัดสัปดาห์ฮาลาล (Halal Week) ขึ้นทุกปีเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกทั้งนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม นักวิชาการ นักการศาสนาหลั่งไหลเข้าสู่มาเลเซีย

สำหรับปีนี้สัปดาห์ฮาลาลของมาเลเซียจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2554 โดยมีงานการประชุมและงานแสดงสินค้าฮาลาลระดับนานาชาติอย่างน้อย 4 งานจัดขึ้นทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์ หนึ่งในนั้นคืองาน World Halal Research Summit 2011 อันเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลครั้งที่ 4 ณ Kuala Lumpur Convention Centre จัดโดย Halal Industry Development Corporation (HDC) ของรัฐบาลมาเลเซีย งานนี้มีนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรมประมาณพันคนจาก 26 ประเทศเข้าร่วม ในงานดังกล่าวนอกจากการบรรยายโดยนักวิชาการสาขาต่างๆ ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ โภชนาการ แล้วยังมีการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับนานาชาติ รางวัล World Halal Research Excellence มีทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลจากประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ปากีสถาน ประเทศไทย ฯลฯ ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 57 ชิ้นงาน ในจำนวนนี้ผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 4 ชิ้นได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 2 ชิ้น ผลการประกาศรางวัลในวันที่ 7 เมษายน 2554 ปรากฏว่าในบรรดาผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10 ชิ้น งานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงด้วยรางวัลที่ 3 มาครอง การแจกรางวัลทำโดยดาโต๊ะสรีอับดุลลา บินหะยีอาหมัด บาดาวี ซึ่งได้รับการยอมรับในประเทศมาเลเซียว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นผู้ริเริ่มผลักดันโครงการสร้างประเทศมาเลเซียให้เป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก ทำให้มาเลเซียก้าวหน้าทางด้านนี้มาจนปัจจุบัน

งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นผลงานการวางระบบฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยระบบ HAL-Q ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลพัฒนาขึ้น ระบบดังกล่าวเป็นระบบบูรณาการระบบฮาลาลสากลเข้ากับระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม HACCP ควบคู่กับการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและการชำระล้างด้วยดินสบู่อันเป็นผลงานวิจัยของศูนย์ฯ งานวิจัยดังกล่าวทำใน 14 โรงงานที่ได้รับการรับรองฮาลาลเปรียบเทียบกับ 11 โรงงานที่ไม่ได้รับการรับรอง การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลพบการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามในวัตถุดิบบางชนิดจากผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่ม เมื่อวางระบบ HAL-Q ซึ่ง ใช้เวลา 5 เดือนปรากฏว่าโรงงานทั้งสองกลุ่มสามารถผลิตอาหารฮาลาลอย่างถูกต้องปราศจากการปนเปื้อน เป็นผลงานที่แสดงถึงคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ปัจจุบันมีโรงงานทั่วประเทศผ่านการวางระบบ HAL-Q จำนวน 157 โรงงานครอบคลุมคนงาน 1.1 แสนคน ส่วนรางวัลที่ 3 เป็นผลงานของศูนย์ฯร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาพารามิเตอร์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตรวจสอบสัตว์ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างขาดมนุษยธรรมก่อนการเชือด แสดงถึงความห่วงใยด้านสวัสดิการสัตว์ของประเทศไทย

รางวัลทั้งสองแสดงให้สังคมฮาลาลนานาชาติเห็นว่าในขณะที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาลก้าวขึ้นมาเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการแข่งขันของแต่ละประเทศในตลาดการค้าฮาลาลโลก ประเทศไทยโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก และคณะสหเวชศาสตร์ได้แสดงให้วงการวิทยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาติได้ประจักษ์ถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย เป็นการรักษาฐานะการนำทางวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลไว้ตามสโลแกน “Halal Science Thailand Signature” ไว้ได้อีกครั้งหนึ่ง

 

ทีมวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (คนที่ 1, 2 และ 4 จากซ้าย) และทีมจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่เข้ารับรางวัลโดยมีดาโต๊ะสรี ดร.จามิล บีดิน ประธานผู้บริหารองค์การ Halal industry Development Corporation (HDC) ของรัฐบาลมาเลเซีย๖(คนที่ 4 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดี

ทีมวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (คนที่ 1, 2 และ 4 จากซ้าย) และทีมจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่เข้ารับรางวัลโดยมีดาโต๊ะสรี ดร.จามิล บีดิน ประธานผู้บริหารองค์การ Halal industry Development Corporation (HDC) ของรัฐบาลมาเลเซีย๖(คนที่ 4 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดี

 

จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล และนายธนะ ดวงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬ.ในงาน ณ Kuala Lumpur Convention Centre ก่อนการประกาศผลหนึ่งวัน

จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล และนายธนะ ดวงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬ.ในงาน ณ Kuala Lumpur Convention Centre ก่อนการประกาศผลหนึ่งวัน

 

ข้าราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมดาโต๊ะเฟาซี ดาอิม ประธานนักธุรกิจปีนัง ถ่ายภาพร่วมกับทีมวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จฬ.หน้าโปสเตอร์ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ข้าราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมดาโต๊ะเฟาซี ดาอิม ประธานนักธุรกิจปีนัง ถ่ายภาพร่วมกับทีมวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จฬ.หน้าโปสเตอร์ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ (ซ้ายสุด) จากหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์พร้อมทีมงานนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬ. กับผลงานที่ได้รับรางวัล

ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ (ซ้ายสุด) จากหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์พร้อมทีมงานนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬ. กับผลงานที่ได้รับรางวัล

 

HS

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา

วันที่ 17 มิถุนายน 2552 สภาเผยแผ่ศาสนาอิสลามแห่งฟิลิปปินส์ (Islamic Da’wah Council of Philippines) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบบประกันความเชื่อมั่นฮาลาล (International Halal Assurance System) หรือ IHAS ขึ้น ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล เมืองมากาติ นครมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ทางสภาได้มอบรางวัลแก่บุคคลและคณะบุคคลที่สร้างประโยชน์แก่กิจการฮาลาลระดับนานาชาติ ซึ่งในโอกาสนี้เอง ทางสภาได้มอบรางวัล Recognition Award for Halal Achievement แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นผู้ริเริ่มนำเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการประกันคุณภาพฮาลาลผ่านระบบการรับรองรวมถึงการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ในโอกาสเดียวกันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้ปาฐกถาเรื่องความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพโลกมุสลิมให้แก่ที่ประชุมประมาณ 300 คนได้รับฟัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมเดินทางไปในฐานะสักขีพยานด้วย

 

awards

winai-vanida1

รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี